„Rozum nás vedie k úspechu, cit k človeku.“

Ochrana osobných údajov

AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 

 1. Kto sme?

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je Nadácia Rozum a Cit, so sídlom: M. Rázusa 23, 010 01 Žilina, IČO: 36135658, registrovaná Ministerstvom vnútra SR č. 203/Na-96/29 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“).

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ”), ktoré sa na nás vzťahujú.

 

 1. Ako nás môžete kontaktovať?

 Svoje práva môžete vykonávať e-mailom alebo poštou:

 • e-mail zodpovednej osoby: zodpovedanaosoba@rozumacit.sk
 • poštová adresa: Nadácia Rozum a Cit, sídlo: M. Rázusa 23, 010 01 Žilina

V prípade otázok nás môžete telefonicky kontaktovať na tel. č.: +421 41 70 53 600

 

 1. Prečo spracúvame osobné údaje (t. j. na aké účely) a na akom právnom základe?

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Súvisiace právne predpisy[1]

realizácia predzmluvných vzťahov v rámci výberového konania

článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. b) GDPR

Zákonník práce

plnenie povinností zamestnávateľa

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. b) GDPR

Zákonník práce, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zákon o náhrade príjmu, zákon o starobnom dôchodkovom sporení, zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon o BOZP

vybavovanie oznámení v zmysle zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

identifikácia zamestnancov prostredníctvom fotografií na služobných preukazoch

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

x

plnenie povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (najmä vedenie evidencie úrazov)  

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR

zákon o BOZP

plnenie predzmluvných a zmluvných povinností (mimo pracovnoprávnych vzťahov), napr. vo vzťahu k podporovaným subjektom (právnické aj fyzické osoby), spolupracujúcim nadáciám a ďalším neziskovým subjektom

článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Občiansky zákonník, zákon o nadáciách

informovanie verejnosti a propagácia činnosti Prevádzkovateľa

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

x

prezentovanie podporených fyzických a právnických osôb na webovom sídle Prevádzkovateľa

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

x

účtovné a daňové účely

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

právne predpisy v oblasti účtovníctva a správy daní

zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmov

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR

Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Trestný zákon, Trestný poriadok, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, zákon o priestupkoch, Exekučný poriadok

archívne účely

právny základ, ktorý umožňoval získavanie osobných údajov na pôvodné účely v zmysle režimu článku 89 GDPR

osobitné právne predpisy (napr. zákon o účtovníctve, daňový poriadok)

vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa GDPR

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR, článok 10 GDPR

GDPR

                        

 Zoznam použitých skratiek:

GDPR

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

ZOOÚ

zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Civilný sporový poriadok

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

Civilný mimosporový poriadok

zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok

Občiansky zákonník

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Trestný zákon

zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

Trestný poriadok

zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

Zákonník práce

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Správny súdny poriadok

zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Správny poriadok

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Exekučný poriadok

zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Zákon o priestupkoch

zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Zákon o sociálnom poistení

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Zákon o zdravotnom poistení

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o BOZP

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o náhrade príjmu

zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení

zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení

zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o účtovníctve

zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve

Daňový poriadok

zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 1. Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

Pri spracúvaní osobných údajov sledujeme naše oprávnené záujmy, ktorými sú:

 • prezentovanie našej činnosti a podporených subjektov,
 • riadne plnenie záväzkových vzťahov,
 • zvyšovanie úrovne realizovaných činností.

 

 1. Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Podľa povahy veci spracúvame rôzne kategórie osobných údajov:

 • bežné osobné údaje – napr. identifikačné údaje, údaje zachytené na fotografiách a audiovizuálnych záznamoch, kontaktné údaje, údaje uvedené v životopise, údaje o priznaní dôchodku, údaje o príjmoch, údaje o vyživovaných deťoch, rodné číslo, rodinný stav, údaj o sume vymáhanej exekútorom, informácie o majetkových pomeroch;

 • osobitné kategórie osobných údajov – napr. údaje o zdravotnom stave zamestnancov (o dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstve, čerpaní materskej dovolenky, úrazoch a pod.), údaje o niektorých osobných prekážkach zamestnancov v práci, členstve v odborovej organizácii alebo údaje o zdravotnom stave podporených fyzických osôb;

Osobné údaje týkajúce sa zdravia a osobné údaje o členstve v odborovej organizácii spracúvame len na plnenie našich povinností v oblasti pracovného práva a sociálneho zabezpečenia alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 • údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky – výpisy z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti zamestnanca pred uzatvorením a počas trvania pracovnoprávneho vzťahu, ak je bezúhonnosť vyžadovaná.

 

 1. Od koho získavame osobné údaje?

Väčšinu osobných údajov, ktoré spracúvame, získavame priamo od vás, napr. ak nás kontaktujete, ak s nami máte uzatvorenú zmluvu, ak sa u nás uchádzate o zamestnanie alebo v prípade, ak konáte v mene inej fyzickej či právnickej osoby (napr. ak pre ňu pracujete).

Osobné údaje získavame aj z iných zdrojov, napr. z verejne dostupných zdrojov, ak sú vaše osobné údaje obsiahnuté v dokumentácii, ktorú nám predložil náš zmluvný partner, alebo od štátnych orgánov.

 

 1. Musíte nám osobné údaje poskytnúť?

Ak ste náš zmluvný partner alebo sa ním chcete stať (napr. získať podporu od Prevádzkovateľa), poskytnutie osobných údajov je potrebné na uzavretie zmluvy. Ich poskytnutie nie je povinné, avšak ich neposkytnutie vedie k nemožnosti uzavrieť s vami zmluvu.

Ak ste náš zamestnanec alebo sa uchádzate o zamestnanie, poskytovanie osobných údajov je tzv. zmluvnou požiadavkou a požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Ich poskytnutie nie je povinné, avšak bez týchto údajov nevieme s vami uzatvoriť pracovnú zmluvu alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a plniť si svoje zákonné povinnosti voči úradom (napr. zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, daňovým úradom). Poskytovanie niektorých osobných údajov pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo počas jeho trvania je aj zákonnou požiadavkou, napr. poskytovanie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo oznámenie vzniku pracovného úrazu.

 

 1. Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

 Vaše osobné údaje poskytujeme iným osobám len v nevyhnutnej miere. Vaše osobné údaje poskytujeme najmä našim zamestnancom a zmluvným partnerom:

 

PHYSIO CANIS, o. z., Dolné Rudiny 2954/1, 010 01 Žilina, IČO: 42159709

 

Ak ste naším dodávateľom alebo jeho zamestnancom, niekedy môžeme poskytovať vaše kontaktné údaje iným osobám (napr. našim zmluvným partnerom) s cieľom zabezpečiť realizáciu zmluvných povinností.

Na našom webovom sídle, na Facebooku, na Instagrame a pod. môžeme zverejňovať fotografie a videá z činností, ktoré sme realizovali alebo sme sa na ich realizácii podieľali, a osôb, ktoré boli podporené bez ohľadu na to, či išlo o finančnú alebo nefinančnú podporu.

Za určitých okolností sme povinní „zo zákona” poskytovať osobné údaje iným osobám, napr. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Sociálnej poisťovni, daňovým úradom, zdravotným poisťovniam.

Ak ste naším zamestnancom, niektoré vaše osobné údaje môžu byť poskytované, prípadne zverejnené, ak je to potrebné v súvislosti s plnením vašich pracovných povinností. To znamená, že môžeme poskytnúť vaše osobné údaje v rozsahu určenom § 78 ods. 3 ZOOÚ napr. našim zmluvným partnerom alebo tretím osobám so zámerom vášho prihlásenia na školenie či odborné semináre alebo na rezerváciu ubytovania, alebo kúpu leteniek.

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať iným osobám aj v súvislosti s ochranou práv a právom chránených záujmov – napr. advokátom, súdom, exekútorom, Policajnému zboru SR.

 

 1. Prenášame osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii?

 Osobné údaje nie sú poskytované príjemcom mimo územia Európskej únie.

 

 1. Súbory cookies

 Na našom webovom sídle používame súbory cookies. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookies, nájdete TU.

 

 1. Ako dlho uchovávame osobné údaje?

 Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, sa vzťahujú osobitné právne predpisy – napr. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Uskutočňujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

 Neuskutočňujeme automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

 1. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

 V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte práva, o ktorých by ste mali vedieť. Vaše práva závisia od účelu, pre ktorý spracúvame vaše osobné údaje.

 

a) Právo na prístup k osobným údajom

 Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje a ak vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať k nim prístup za podmienok stanovených GDPR. Poskytneme vám kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame pod podmienkou, že to nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak žiadosť podáte elektronicky, informácie vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob poskytnutia.

 

b) Právo na opravu

 Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

c) Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Za určitých okolností máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte súhlas na spracovanie osobných údajov v prípadoch, keď sa vyžaduje súhlas a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov (t. j. pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov) a neprevažujú žiadne naše oprávnené dôvody na ich spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dieťaťu.

Právo na vymazanie sa za podmienok uvedených v GDPR neuplatní, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné napr. na uplatnenie práva na informácie, na splnenie našej zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky, na účely archivácie alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

 

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • počas obdobia, kedy overujeme správnosť osobných údajov, ak ste správnosť osobných údajov napadli,
 • spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania osobných údajov žiadate obmedzenie ich použitia,
 • ak už osobné údaje na účely spracúvania nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie vašich právnych nárokov,
 • do overenia, či naše oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi, ak namietate voči spracúvaniu osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov).

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky.

 

e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a na ich prenesenie ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak:

 • sa spracúvanie vašich osobných údajov zakladá na súhlase alebo na zmluve a zároveň
 • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

f)        Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov). V tom prípade nesmieme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžete namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Ak namietnete proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje už na také účely nesmieme spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môžete uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 

g) Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Ak je spracúvanie založené na súhlase, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

h) Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

 1. Zmeny Informačnej povinnosti

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek informácie o spracúvaní osobných údajov upraviť a zmeniť. V prípade, že zmeníme tieto informácie podstatným spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti všeobecným oznámením na našom webovom sídle, prípadne osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

 

[1] Výpočet súvisiacich právnych predpisov je len demonštratívny, pozn.

Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.