EXPODOM

Občianske združenie Rozum a Cit


Ďakujeme firme EXPODOM!

Ďakujeme firme EXPODOM, že nás vôbec v záplave toľkých pomáhajúcich organizácií objavila!

Tešíme sa na nožnicový stan, ktorý nám pomôže ukryť sa pred slnkom, či dažďom , keď pracujeme s náhradnými rodinami v exteriéri. Už vyše 20 rokov skvalitňujeme život náhradným rodinám, zastrešujeme mnohé arteterapeutické aktivity. Už teraz vieme, že záhradný stan nám pomôže v projekte Bylinkáreň 2019, na ktorý sa tešia naše teenagerky z náhradných rodín. Promo stan určite namaľujeme, dozdobíme, a spoločne vymyslíme jeho nové funkcie.

Filozofia firmy EXPODOM je pre nás pozitívnou novinkou, v mori nedôvery voči neziskovým organizáciam, a úprimne ďakujeme za ponuku.

Názov projektu: Vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny

Prijímateľ: Nadácia J&T

Sídlo prijímateľa: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

Partneri:

Výška poskytnutého NFP: 379 964,28 €

Miesto realizácie projektu: Žilinský samosprávny kraj (menej rozvinutý región)

Doba realizácie projektu: 6/2018 - 5/2020

Stručný opis projektu:

Účelom projektu je vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny v kríze, ktoré zlyhávajú z dôvodu neriešenia svojho problému, na dosiahnutie cieľa projektu: Podpora sieťovania a medzisektorovej spolupráce v oblasti tvorby a implementácie rodinných politík a sanácie rodín v kríze na miestnej a regionálnej úrovni. Projekt nadväzuje na doterajšie aktivity žiadateľa, konkrétne na pilotný projekt zameraný na podporu rodín, riešenie problémov a sanáciu rodín v kríze prostredníctvom rozšírenia portfólia a zlepšenia služieb neziskových organizácií v regióne Žilina. Aktivity projektu boli realizované zároveň s neformálnymi partnermi z verejného sektora, najmä ÚPSVaR a miestnou samosprávou.

Zameranie projektu:

 • podpora sieťovania a medzisektorovej spolupráce v oblasti tvorby a implementácie rodinných politík a sanácie rodín v kríze na miestnej a regionálnej úrovni,
 • budovanie a posilňovanie inštitucionálnych kapacít MNO na miestnej, regionálnej a národnej úrovni,
 • prehĺbenie informovanosti a porozumenia občanov v témach a verejných politikách, podpora participácie občanov na príprave, implementácii a kontrole implementácie verejných politík a stratégií pre rodiny na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Cieľové skupiny projektu:

 • inštitúcie a subjekty verejnej správy,
 • neziskové organizácie pôsobiace v oblasti podpory rodín a politík zameraných na rodinu,
 • občianski aktivisti,
 • miestna samospráva (obce a mestá).

Nepriame cieľové skupiny projektu (profitujúce z realizácie a dopadu projektu):

 • rodiny v kríze,
 • právnické osoby a občania (prijímatelia služieb VS).

Výstupy projektu:

 • vytvorená platforma organizácií neziskového sektora a verejnej správy pre tvorbu a implementáciu efektívnych rodinných politík,
 • pracovné stretnutia platformy organizácií neziskového sektora a verejnej správy,
 • vytvorená regionálna stratégia v oblasti rodinnej politiky a sanácie rodín v kríze,
 • návrh na zmenu legislatívy, resp. záväzných dokumentov na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni,
 • workshopy pre odbornú aj laickú verejnosť na identifikované témy,
 • workshopy vzdelávania cieľovej skupiny v oblasti občianskej participácie, finančnej gramotnosti, rodičovských zručností a pomoci rodine,
 • vydanie príručky pre terénneho sociálneho pracovníka,
 • mediálna kampaň na zvýšenie povedomia na regionálnej úrovni,
 • poskytované poradenstvo – kontaktné poradenské miesta (právnik, psychológ, odborník v sociálnej práci),
 • realizácia terénnej sociálnej práce.

Očakávané výsledky:

Primárne výsledky pre cieľovú skupinu projektu:

 • zapojená verejnosť do procesu tvorby a kontroly verejných politík,
 • angažovanosť partnerov projektu pri zdieľaní dobrých skúseností zo svojej práce – zosieťované organizácie, ktoré pracujú v oblasti poradenstva a priamej pomoci rodinám,
 • vytvorené multi-spektrálne partnerstvá v Žilinskom kraji v oblasti riešenia rodinnej sociálnej politiky.

Po ukončení projektu:

 • vytvorené materiály / manuály, 
 • fotodokumentácia k projektu,
 • výstupy z diseminácie výsledkov projektu.

TENTO PROJEKT JE PODPORENÝ Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na webovej stránke www.opevs.eu.

O nás

Sme presvedčení, že je dôležité podporovať všetky formy náhradnej starostlivosti. Je to skutočne jediná šanca pre opustené deti, ako mať to, čo my považujeme za úplne samozrejmé – vlastnú rodinu. Sme tím ľudí mysliacich srdcom, pretože inak to ani nemôže byť. Pracujeme „bez rukavíc“ často s najzraniteľnejšími dušami, traumatizovanými už počas prenatálneho vývinu. S deťmi, ktoré prišli o istotu skôr, ako ju nadobudli. S úžasnými malými ľuďmi zamotanými vo vzťahoch. Sme tu, aby sme náhradným rodinám kryli chrbát, keď je núdza najväčšia, aj keď im tečie do topánok alebo keď práve uviazli vo vzájomných nesúladoch. Možno si potrebujú trochu oddýchnuť, niečo nové sa naučiť alebo získať nadhľad. Oceňujeme tak spôsob života, pre ktorý sa rozhodli.

Náhradným rodinám ponúkame:

 • sociálne, psychologické a právne poradenstvo,
 • sprevádzanie,
 • odľahčenie,
 • víkendové pobyty zamerané na arteterapiu, dramaterapiu a muzikoterapiu,
 • Klub náhradných rodín v Dolnom Kubíne.


Overview

Patróni

Janka a Tomáš zo Zázračného Ateliéru

„Byť sám je niekedy dosť osamelé, ale byť sám s niekým je lepšie, ako byť sám sám.“ Aj napriek nepriazni osudu našli na svojej púti rozprávkou Maruška, Snehulienka či Popolvár niekoho, kto im podal misku polievky a ustlal teplé lôžko. V maškrtníckom Zázračnom ateliéri nemáme čarovné prútiky, kúzelné paličky ani zázračné prstene. Máme však hlavy plné nápadov a presvedčenie, že nič nie je nemožné. Našou snahou je priniesť deťom do OZ Rozum a Cit hru, zábavu, kreativitu a fantáziu. Aby sa aj deti v náhradných rodinách ocitli v rozprávke so šťastným koncom.“

Jana Šebová a Tomáš Šebo, Divadlo Maškrta

email: divadlomaskrta@gmail.com
web: www.ateliermaskrta.sk

Overview

Kto sme


Kolegovia a brigádnici spolupracujúci na projektoch:
Veronika Látková, Miška Šimlíková, Dagmar Méresová, Veronika Tabáková, Danka Vlčková, Blanka Puškárová, Ivana Stillerová, Janka Švolíková, Evka Rakovanová, Michal Antal, Rastislav Palovič, Martina Židuliaková, Pavla Schonová, Mária Kuchtová, Mária Čičková, Mária Pisarčíková, Lívia Brazinová, Dominika Michlíková, Janka Látková, Nikol Hlinková, Lukáš Druso, Mária Štrbová

ČO PONÚKAME

Naša činnosť sa sústredí hlavne na:

 • poskytovanie bezplatného sociálno-právneho a psychologického poradenstva pre všetkých členov náhradných rodín: prijaté i biologické deti a ich rodičov či pestúnov,
 • „odľahčenie“ rodín,
 • organizovanie vzdelávacích a terapeutických pobytov, tvorivých dielní, pohybových, arteterapeutických a muzikoterapeutických projektov,
 • zastrešovanie kontinuálnej podpory rodín formou klubu náhradných rodín v Dolnom Kubíne.

SPREVÁDZANIE

Sprevádzanie, priebežná sociálno-právna aj psychologická podpora rodín je tu pre pestúnov vo chvíľach, kedy nevedia, na koho sa obrátiť, kde hľadať radu, materiálnu pomoc alebo psychickú podporu. Môže to byť v situáciách, kedy:

 • tápu v sociálno-právnej problematike,
 • práve prijali dieťa do svojej starostlivosti a v novej situácii cítia potrebu podpory pre svoju rodinu,
 • potrebujú pomôcť v krízových i bežných situáciách,
 • chcú preventívne predchádzať chybám a prispievať k harmonizácii rodiny,
 • prajú si riešiť manželské problémy, svoju vlastnú preťaženosť alebo vyčerpanosť,
 • jednoducho chcú pomôcť prijatému dieťaťu vyrovnať sa s ťaživou minulosťou,
 • alebo chcú poradiť, ako komunikovať s biologickými rodičmi, ako vychovávať a riešiť starosti detí rómskeho a iného etnika, atď.

PROJEKT ODĽAHČENIE

Projekt Odľahčenie uľahčuje život členom náhradných rodín od roku 2014. Naši „odľahčovatelia“, zväčša študenti psychológie alebo sociálnej práce, navštevujú rodiny a reagujú na ich aktuálne potreby. Vzhľadom na to, že podmienky v každej rodine sú odlišné, cenný získaný čas sa využíva rôznym spôsobom:

 • rodičia si v pokoji môžu vybaviť dôležité záležitosti na úradoch bez detí, objednať na návštevu k lekárovi a ísť tam bez stresu, detí zvládali čo najlepšie a aby sa im plnohodnotne a s láskou mohli venovať i naďalej,
 • v mnohých rodinách je tento projekt veľmi oceňovaný aj kvôli zvládaniu školských povinností detí: „odľahčovatelia“ môžu pomôcť s vysvetlením preberanej látky alebo domácej úlohy,
 • taktiež pre deti je príjemnou zmenou, keď trávia čas s niekým, kto má iný pohľad na svet než sú zvyknuté, ukážu im aj iné možnosti trávenia voľného času a pod.

Pracujeme s rodinami zo Žiliny, Vrútok, Martina, Dolného Kubína, Ružomberka, Čadce, Bytče a Zákamenného.

VZDELÁVACIE A TERAPEUTICKÉ POBYTY

 • Umožňujú rodinám vykročiť von zo vžitých stereotypov, v novom prostredí sa novým uhlom pohľadu pozrieť na svoje vzťahy, na spôsob, akým spolu komunikujú, ako sa spolu hrajú, snívajú, hnevajú.
 • Pobyty poskytujú priestor pre odovzdávanie si skúseností a praxe v spoločnosti ľudí s podobnou životnou cestou.
 • Terapeuti pracujú so všetkými členmi rodiny, pretože iba takto je možné rozpoznať a riešiť rodinné ťažkosti a často aj životné traumy, ktoré si deti prežili a o ktorých je pre ne náročné komunikovať.
 • Dôležité je vytvorenie priestoru pre zamyslenie sa nad spôsobom spolužitia v rodine a nad svojím miestom a úlohou v nej.
 • Život rodiny tvorí rovnako ich prístup k problémom, neznámym situáciám, zvládanie každodenných kríz, prerozdelenie moci v rodine. Práve tieto „skryté“ aspekty rodinného života sa pomocou pripravených aktivít pokúšame odkryť/uvedomiť a pravdivo pomenovať a tým otvoriť priestor pre rast rodiny.

KLUBY NÁHRADNÝCH RODÍN

Pestúni si musia často poradiť s riešením ťažkých situácií, ktoré prináša život a vzťah náhradného rodiča a dieťaťa v náhradnej rodinnej starostlivosti. Je preto veľmi prospešné a pomáhajúce, keď sa náhradní rodičia môžu stretnúť a navzájom sa podeliť o svoje osudy a životy. Je naozaj prínosom, ak zistia, že s problémami, s akými sa trápia, nie sú sami, že situácie, ktoré sa občas zdajú byť pre niekoho takmer neriešiteľné, druhí riešia s nadhľadom a humorom. Toto vzájomné zdieľanie býva vždy posilnením a podporou pri vykonávaní pestúnskej starostlivosti.
V rámci svojich aktivít podporujeme fungovanie Klubu dolnokubínskych náhradných rodín už od roku 2012:

 • organizáciou tvorivých dielní a podporou kreativity, s terapeutickým dosahom
 • tvorbou arteterapeutických projektov zameraných na spoluprácu rodiny
 • vytváraním priestoru pre otvorený rozhovor medzi generáciami, zážitok zo samostatnej a tvorivej práce, rozvíjanie kreativity detí, objavovanie talentov a možností, zažitie si pocitu úspechu a ocenenia

Dobrovoľníci

Rozum a Cit hľadá dobrovoľníkov

 • ktorí chcú byť nápomocní dobrej veci
 • ktorých oslovuje práca v sociálnej oblasti alebo hľadajú možnosť zaujímavej odbornej praxe
 • ktorých doma hryzie nuda
 • a aj tých, ktorí na predošlé body súhlasne kývli hlavou, ale majú obavy kvôli nedostatku skúseností

Neváhajte, radi nájdeme spoločnú cestu. Nadácia a občianske združenie Rozum a Cit hľadajú neustále dobrovoľníkov k svojim projektom. Dobrovoľníctvo je príležitosťou podporiť cenných ľudí, náhradné rodiny. Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí pomôžu zabezpečiť program pre deti.


Pre bližšie informácie kontaktujte:
Mgr. Janku Hrnkovú – email: hrnkova@rozumacit.sk alebo
Mgr. Danku Kozinkovú - email: kozinkova@rozumacit.sk

   

Radi vás privítame! Už teraz na vás čakáme.


Ďakujeme za to, že si urobili voľno na dobré veci, našim dobrovoľníkom:
Miške Šimlíkovej, Mirke Hubockej, Andrei Janotkovej, Tatiane Gregušovej, Ive Melicherovej, Evke Rakovanovej, Lenke Jasenovskej, Zuzane Bárdyovej, Zuzane Kovaličkovej, Mgr. Miškovi Antalovi, Ing.Jankovi Kovaličkovi, Lucke Zelníkovej, Kataríne Zelníkovej, Barborke Palúšovej, Janke Vojtkovej, Michaele Múčkovej, Erike Lipkovej.Radi by sme sa poďakovali za pomoc, podporu a spoluorganizáciu dňa otvorených dverí pri príležitosti 20.teho výročia založenia Rozumu a citu.

Ďakujeme Janke a Tomášovi zo Zázračného ateliéru!

Ďakujeme veľkorysým ľuďom z firmy PP - Monika Mištríková (SOHO1), Mirka Hubocká, Maťa Švandová so synom Maťom, Zuzka Pravdová, Silvia Milová, Lukáš Málik, Ľubko Strašík a brigádnici, Jožko Kotačka, IT team, team grafikov, dievčatá z call centra...

Ďakujeme láslavým ľuďom a našim priateľom - r. Meľová, r. Fľajsová, r. Machovčáková, r. Vincze, r. Zelníková, Katka Králiková, Ivana Senková, Dagmar Méresová, Iva Melicherová, Veronika Tabáková, Blanka Puškárová, Táňa Gregušová, Mirka Pilátová, Jaroslava Sulovská, Daša Marijáková, Danka Palušová, Michal Antal, Lukáš Druso, Katka Matejíčková, Aďa Janotková...

a všetkým ostatným, ktorí na náš mysleli a podporovali nás na ďiaľku.

Team Rozum a cit, Žilina


PLÁN 2018

Vážené a milé rodiny, milí priatelia.

Ponuka aktivít a víkendových pobytov na rok 2018 kombinuje možnosť rozvoja zručností a kreativity, arteterapie, dramaterapie , canisterapie, sociálneho a psychologického poradenstva, a tiež relaxácie. Okrem toho poskytujú priestor pre spoluprácu pri riešení problémov s identitou Vašich teenegerov. Tešíme sa na stretnutie s vami na niektorej z nasledujúcich aktivít.


plan2018

18. - 20. máj 2018 PREBEHLO

Som tu, kým nie je s Tebou mama - Horský hotel Severka Zákopčie

Relaxačno – terapeutický pobyt, zameraný na budovanie identity dieťaťa v náhradnej rodine vytvorením patchworku životného príbehu. Projekt predpokladá účasť rodín s odrastenejšími deťmi, ktoré pracujú s „materiálom zo svojej minulosti“ za pomoci terapeutov a lektoriek šitia. Víkendu predchádza materiálová príprava a stretnutie rodiny s koordinátorom projektu. Výsledkom je vlastnoručne ušitá deka, ktorá mapuje život dieťaťa. V tomto roku ponúkneme Vašim deťom úspešnú canistrapiu.


plan2018

1. - 2. jún 2018 PREBEHLO

Dobrodružstvo v kuchyni – zdravé maškrty do bruška i pre dušu s Maškrtníkmi , alebo Janka , Tomino , vy a my vo vašej kuchyni .

Varenie s Jankou a Tomášom vždy bolo a ostáva pre deti obrovským zážitkom. Osobné stretnutie s touto úžasnou dvojicou je veľmi inšpirujúce. Pre malých, aj dospelákov.Fokusom na spoluprácu rodičov a detí v kuchyni sme chceli docieliť, aby dieťa mohlo byť plnohodnotnou súčasťou svojej rodiny, a mohlo sa viacej podieľať na téme varenie.


plan2018

15. - 17. jún 2018 PREBEHLO

Láskanie duše – ženské zdieľania pre dospievajúce dievčatá vo Vyhniach / Štiavnické hory /

Na tomto víkendovom pobyte vkročíme spolu s lektorkou Mirkou Bužekovou do sveta liečivej sily, vôní a farieb byliniek, vyberieme sa lesmi a lúkami spoznávajúc liečivé rastliny okolo nás, porozprávame sa o ich pestovaní, spracovaní a použití v domácnosti, v kozmetike a farbení. V praktickej časti si vyrobíme tinktúry i mastičky, zafarbíte látky bylinkami, zahráme sa niekoľko hier nielen z intuitívnej pedagogiky a budeme rozvíjať svoju intuíciu pomocou kreslenia a tanca.


plan2018

27. jún 2018 PREBEHLO

Sever na severe – Deň ocenenia náhradných rodičov a detí

Vašu každodennú starostlivosť, lásku, trpezlivosť a toleranciu nie je možné dostatočne oceniť. Za to všetko si zaslúžite veľa pozornosti a odmeňovania. Rodiny chceme oceniť spoločným výletom do Vysokých Tatier – Starý Smokovec , zubačkou sa vyvezieme na Hrebienok , spolu sa prejdeme ku vodopádom Studeného potoka , obedom na dostupnej Bilíkovej chate a výlet završíme návštevou úžasnej Tricklandie , ktorej triky a nástrahy sú zábavné pre všetky vekové kategórie! Týmto zážitkom uvítame leto a prázdniny.


plan2018

28. - 30. september 2018

Priestor v srdci

Outdoorový pobyt určený pre teenegerov.

Hlavnou aktivitou víkendu je pobyt v horách. Cieľom je motivovať mladých k zmysluplnému využívaniu voľného času. Súčasne sa pobytom v teréne učia mnohým zručnostiam – vedieť si pomôcť v komplikovanej situácii, pracovať v tíme, držať sa spolu, byť trpezliví, vzájomne sa tolerovať, komunikovať a v nemalej miere si rozširovať vnímanie sveta a vytvárať nové postoje voči nemu.


plan2018

26. - 28. október 2018

Som tu, kým nie je s Tebou mama - Horský hotel Severka Zákopčie

Relaxačno – terapeutický pobyt, zameraný na budovanie identity dieťaťa v náhradnej rodine vytvorením patchworku životného príbehu.

Projekt predpokladá účasť rodín s odrastenejšími deťmi, ktoré pracujú s „materiálom zo svojej minulosti“ za pomoci terapeutov a lektoriek šitia. Víkendu predchádza materiálová príprava a stretnutie rodiny s koordinátorom projektu. Výsledkom je vlastnoručne ušitá deka, ktorá mapuje život dieťaťa. V tomto roku ponúkneme Vašim deťom úspešnú canistrapiu.


plan2018

23. - 25. november 2018

Sny o mori - Hotel Horal , Morava

Víkend určený pre rodiny, ktoré majú v náhradnej osobnej starostlivosti deti svojich príbuzných.

Ponúkame relaxačno – arteterapeutický pobyt na slovensko – moravskom pomedzí vo Veľkých Karloviciach v hoteli Horal. Tri dni v peknom prostredí budú plné relaxu, našich arteterapeutických aktivít, doplnené výletmi podľa počasia.

Víkendom Vás budú sprevádzať Janka a Tomáš Šebovci – Zázračný ateliér.


plan2018

Celoročne

Hlinený dotyk – dielňa detí

Každý rok sme realizovali víkendové pobyty zamerané na prácu s hlinou. Vytvorili sme stálu keramickú dielňu pre Vaše deti. Ich sprievodkyňou bude slobodná a významná umelkyňa Mgr. Art. Danka Krajčová a pestúnka Evka Špitálniková , s ktorými nám bude česť spolupracovať.

Dielňa detí poskytne deťom možnosť prejaviť a rozvíjať svoju kreativitu a umelecké nadanie. No predovšetkým chceme vytvoriť bezpečný priestor, kde deti môžu tvoriť, komunikovať so skvelými lektorkami a tak intenzívnejšie pracovať so svojimi pocitmi
Počet miest je obmedzený. V prípade záujmu alebo ďalších detailov kontaktujte Mgr. Danku Kozinkovú, a to prostredníctvom emailu kozinkova@rozumacit.sk, prípadne tel. 0905 510 429.

Tešíme sa na vás :)

Zakladateľ a strategický partner

sponsors
 

Hlavný podporovateľ

sponsors
 

Podporovatelia

sponsors
sponsors
sponsors
sponsors
sponsors
sponsors

Galéria

Ukážme svetu Rozum a cit

Klub náhradných rodín - november 2017

Hlinený dotyk

Priestor v srdci

september 2017

Klub náhradných rodín

september 2017

Sny o mori

september 2017

Vianoce v lete

august 2017

"Sever na severe" - deň ocenenia náhradných rodín

jún 2017

20. výročie Rozumu a citu

jún 2017

Klub náhradných rodín

jún 2017

Som tu, kým tu s Tebou nie je mama

jún 2017

Klub náhradných rodín

február 2017

Hlinené dialógy

november 2016

Som tu, kým nie je s Tebou mama

október 2016

Dobrodružstvo v kuchyni

september 2016

Malé leto - arteterapia s prvkami dramaterapie

august 2016

"Sever na severe" - deň ocenenia náhradných rodín

júl 2016

Som tu kým tu s Tebou nie je mama

máj 2016

Občianske združenie Rozum a Cit

M. Rázusa 23A

010 01 Žilina

 

IČO: 37902849

číslo účtu: 2927886395/1100, Tatrabanka a.s.

 

mobil: +421 905 510 429

email: kozinkova@rozumacit.sk

Napíšte nám

Sídlo OZ Rozum a Cit

PP Centrum
M. Rázusa 23A
010 01 Žilina
Slovenská republika


Súradnice: latitude=49.222685                     longitude=18.726282